ONT

ONT ترمینال شبکه فیبر نوری است که در واقع مانند مودم در طرف کاربر عمل کرده و امکان استفاده از شبکه فیبر نوری ( FTTH ) را برای کاربران خانگی و تجاری فراهم می کند.

ONT

استراتژی بازاریابی بخش از طرح کسب و کار شما است که طرح کلی بازی خود را برای پیدا کردن مشتریان و مشتریان برای کسب و کار شما طراحی شده است

ONT

استراتژی بازاریابی بخش از طرح کسب و کار شما است که طرح کلی بازی خود را برای پیدا کردن مشتریان و مشتریان برای کسب و کار شما طراحی شده است

ONT

استراتژی بازاریابی بخش از طرح کسب و کار شما است که طرح کلی بازی خود را برای پیدا کردن مشتریان و مشتریان برای کسب و کار شما طراحی شده است
شرکت پارس تلفن کار به کمک تیم تحقیق و توسعه توانسته است ( ONT ) در اختیار کاربران قرار دهد که با 100% شبکه زیرساخت کشور و تمامی OLT های ساخت داخل و خارج از کشور هماهنگ باشد.
PTK