دهه اول فعالیت

در طول دهه اول فعالیت شرکت ، گروه R&D شرکت ، سوییچ آنالوگ SPC PABX را طراحی و به مرحله تولید رساند.
بهره برداری بیش از 1،000،000  پورت
سپس گروه R&D فعالیت خود را در سطح طراحی و تولید سوییچ های دیجیتالی SPC PABX گسترش داد
•    PDX1
•    یک پردازنده صنعتی که به عنوان یک تبادل ترمینال عمل می کند و عمدتاً در مناطق روستایی استفاده می گردد
•    دارای  تاییدیه از سازمان PTT
•    نصب و بهره برداری 150،000 پورت در مناطق روستایی در سراسر کشور
•    PDX5
•    سیستم 5 هزار پورتی
•    نصب و بهره برداری بیش از 200 هزار پورت
•    PDX10
•    سیستم پیشرفته 10 هزار پورتی
•    قابل ارتقاء تا 64 هزار پورت با اضافه کردن ماژول های مشابه
•    نصب و بهره برداری از 300 هزار پورت در مناطق حومه سراسر کشور